Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “VOP”) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim (ďalej len kupujúci) a predávajúcim, ktorým je Pavol Biely, Jedľové Kostoľany 312, 951 96 Jedľové Kostoľany (ďalej len predávajúci) uzatvorené prostredníctvom systému webstránky
www.kozeneopasky.sk a prostredníctvom elektronickej komunikácie medzi kupujúcim a Predávajúcim (ďalej len “systém”).
1.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru www.kozeneopasky.sk medzi Predávajúcim a kupujúcim.
1.3 Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník.
1.4 Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnom uvážení elektronickú objednávku emailom na adresu vyroba@kozeneopasky.sk, alebo vyplnením formulára na stránke www.kozeneopasky.sk.
1.5 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný email, v ktorom kupujúci vyjadrí súhlas s navrhovaným riešením dizajnu a ceny výrobkov, a ktorý bol odoslaný na adresu vyroba@kozeneopasky.sk
1.6 Elektronickou objednávkou sa ďalej rozumie aj vyplnenie objednávacieho formulára slúžiaceho k objednaniu opaskov, diárov, brašien alebo peňaženiek.

2. Objednávka

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je zaslanie pravdivých a úplných informácií o osobe, kotrá tovar objednáva. Objednávací mail musí obsahovať meno, priezvisko a telefonický kontakt osoby, ktorá tovar objednáva, ďalej adresu dodania a označenie tovaru, ktorý je objednávaný.
2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.
2.3 Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky emailom. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a Predávajúcim.
2.4 Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.
2.5 Objednávka tovaru “na objednávku” sa realizuje objednávkou v systéme a následnou mailovou komunikáciou na adrese vyroba@kozeneopasky.sk.

2.6 Pri objednávkach v celkovej hodnote nad 100,00 €, slovom sto eur, je kupujúci povinný uhradiť cenu za takúto objednávku prevodom na vyššie uvedený bankový účet predávajúceho. Za týmto účelom predávajúci odošle kupujúcemu zálohovú faktúru v elektronickej forme na emailovú adresu, z ktorej kupujúci komunikuje s predávajúcim. Takúto objednávku predávajúci nezačne realizovať skôr, ako bude suma z faktúry pripísaná na účet predávajúceho.

2.7 Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek bez udania dôvodov zrušiť povinnosť kupujúceho uhradiť zálohovú platbu za objednávku vopred.
2.8 Kupujúci potvrdzuje svoj súhlas s týmito obchodnými podmienkami odoslaním prvého kontaktného mailu na adresu vyroba@kozeneopasky.sk alebo vyplnením kontaktného formulára, alebo vyplnením a odoslaním objednávacieho formulára.

3. Storno objednávky

3.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením Predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky má kupujúci právo stornovať objednávku iba v takom prípade, kedy predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Storno poplatok je vo výške 50% z celkovej ceny tovaru.
3.2 Storno objednávky zo strany Predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
* v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)
* prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky
* tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena u dodávateľa materiálov.
V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

3.3 Poukážky P.G.B.
Kupujúci môže za tovar zaplatiť vopred prostredníctvom prevodu z účtu na účet, alebo uvedením kódu uvedeného na darčekovej poukážke. V iných prípadoch sa úhrada za tovar realizuje formou dobierky. Pri nákupe Poukážky P.G.B. platia rovnaké pravidlá, ako pri tovare. Poukážky P.G.B sú vyrobené na základe individuálnych dohôd, na želanie Kupujúceho. Poukážku P.G.B. je možné využiť do dátumu, ktorý je uvedený na každej takejto poukážke, spravidla 5 kalendárnych mesiacov od dátumu vystavenia.
Po tomto termíne nie je možné Poukážky P.G.B. využiť.
Vrátenie peňazí za nevyužité Poukážky P.G.B. je možné do piatich kalendárnych mesiacov od vystavenia poukážok.
Vrátenie peňazí za Poukážky P.G.B. sa realizuje výhradne prostredníctvom prevodu na tuzemský bankový účet.
Peniaze za Poukážky P.G.B. je možné vrátiť výlučne Kupujúcemu, ktorý za Poukážky P.B.B. zaplatil, nie tretej osobe.
Storno poplatok za vrátenie Poukážky P.G.B. je vo výške 50% z nominálnej hodnoty danej poukážky.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

4.1 Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 4.2. VOP.
4.2 Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia. Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:
* kontaktovať predávajúceho (viď kontakt) so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
* ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:
– tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale (s nepoškodenou ochrannou fóliou, ak ju tovar obsahuje)
– tovar nesmie byť použitý
– tovar musí byť nepoškodený
– tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a podobne)
– zašlite spolu s dokladom o kúpe – faktúra

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. Tovar musí byť zaslaný doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú akceptované. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude akceptované odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

V zmysle §7 ods. 6, písmeno c) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 102/2014 Z. z. kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

5. Cenové podmienky

5.1 Predávajúci nie je platca DPH
5.2 Ceny poštovného a balného sú uvedené v bode 6
5.3 Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách:EUR

6. Poštovné a balné

6.1 Prevádzkovateľ portálu kozeneopasky.sk si balné neúčtuje.
6.2 V rámci Slovenskej republiky si predávajúci poštovné neúčtuje. V rámci iných krajín sa cena stanovuje individuálne.
6.3 Pri osobnom odbere sa poštovné neúčtuje.
6.4 Kupujúci si môže vybrať dopravu prostredníctvom služby Balíkomat, kuriérsku službu alebo služby Slovenskej pošty.

7. Podmienky a možnosť platby za tovar

7.1 Jednorazovým prevodom z účtu na bankové spojenie e-shopu kozeneopasky.sk uvedené v mailovej notifikácií.
7.2 Uhradením dobierky pri prevzatí tovaru na pošte, v balíkomate alebo u kuriéra.
7.3 Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.

8. Dodacie podmienky

8.1 Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne.
8.2 Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailom.
8.3 Tovar je dodávaný na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru.
8.4 Tovar je k dispozícii k osobnému odberu iba pri platbe vopred prevodom na účet.
8.5 Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením plnej kúpnej ceny.
8.6 Tovar štandardne dodávame výlučne na území Slovenskej republiky.
8.7 Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

9. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

9.1 Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u Predávajúceho a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru. Vykonaním emailovej objednávky alebo odoslaním formulára na stránke www.kozeneopasky.sk kupujúci vyjadruje svoj súhlas s týmito obchodnými podmienkami, a zároveň potvrdzuje, že podmienkam úplne rozumie.
9.2 Ku každému odoslanému tovaru Predávajúci pri jeho expedícii priloží faktúru (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.
9.3 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:
* či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbaľujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť)
* či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu, pričom za vadu sa nepovažujú viditeľné miesta po jazvách, škrabancoch a podobne, ktoré sa prejavia na prírodnej usni po nafarbení.
* či fungujú všetky jeho jednotlivé časti
Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).
Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:
Pavol Biely, Jedľové Kostoľany 312, 951 96 Jedľové Kostoľany

10. Zodpovednosť za chyby na stránke www.kozeneopasky.sk

10.1 Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na www.kozeneopasky.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Tento bod sa týka výlučne chemického zloženia použitého kovania a farieb.
10.2 Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach.
10.3. Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

10.4 Všetky fotografie na stránke www.kozeneopasky.sk sú autorským dielom predávajúceho a bez jeho súhlasu je zakázané tieto fotografie sťahovať, šíriť alebo ďalej používať na iné účely, než je prezentácia práce predávajúceho.

11. Ochrana osobných údajov

11.1 Predávajúci sa v plnej miere riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Naša spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme však poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.
11.2 Používaním tohto elektronického systému súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.
11.3 Náš internetový portál si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.